möte

Regler och Riktlinjer

 

 • Generella regler

  • Barn i lokalerna

   Personer under 16 år får av säkerhetsskäl inte vara i eventhallarna i samband med byggnadsarbete eller rivning (in-och utflytt), oavsett om de är ensamma eller i sällskap med vuxen, då våra hallar betraktas som byggarbetsplats.

  • Alkohol, rökning och droger

   Alkoholförtäring på Stockholmsmässans område är förbjuden under uppbyggnad och rivning av event. Vill du som utställare servera öl, vin eller sprit i din monter under pågående mässa måste detta ske via Mässrestauranger AB, som har utskänkningstillstånd för mässans hallar, restauranger och kongressavdelningar. Mässrestauranger finns på plats i lokalerna och levererar direkt till din monter och tillhandahåller kyld dryck, glas och personal. Kontakta Mässrestauranger via montercatering@massrestauranger.se eller 08-727 72 40. Rökning är förbjuden i hela anläggningen i enlighet med svensk lagstiftning och kan ske på anvisad plats utomhus. Droger får under inga omständigheter förekomma inom Stockholmsmässans område.

  • Musik, bilder och varumärken

   All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallarna ska följa upphovsrättslagen. All marknadsföring ska ske med beaktande av marknadsföringslagens bestämmelser. Det är utställarens/arrangörens ansvar att denne äger rättighet till eller innehar licens för nyttjande av eventuella immateriella rättigheter som används, exempelvis varumärken. Stockholmsmässan har licens med STIM som ger rätt för utställare och arrangör att spela bakgrundsmusik i mässhallar, montrar, konferensrum och gemensamhetsutrymmen. Aktiviteter där musiken är ett väsentligt inslag i upplevelsen, såsom ex konsert eller dansgolv, är dock ej att betrakta som bakgrundsmusik, utan kräver separat licens. Live-framträdanden av musik, oavsett form eller omfattning, omfattas heller ej av Stockholmsmässans licens, utan kräver alltid särskild licens.

  • Egna fordon

   Det är inte tillåtet att köra eller rulla in släpvagnar, bilar, arbetsmaskiner eller andra fordon i lokalerna utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan fås via Eventservice. Parkera alltid fordon på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller lastramper och att det råder tomgångsförbud på lastgårdarna. Observera att av miljöskäl är det tomgångsförbud i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låst lock. På gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd, av säkerhetsskäl.

  • Byggregler

   Samtliga byggnationer och konstruktioner ska följa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR, se www.boverket.se) och Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). Samtliga materialval ska vara klassificerade enligt gällande brandföreskrifter.

  • Gräns för byggnation

   Alla arbeten som medför ingrepp i Stockholmsmässans fastighet får endast utföras av Stockholmsmässan anvisad personal: Exempel på sådana arbeten kan vara upphängning av vajer i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare och balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler. Förankring i golv kan göras av dig som utställare, monterbyggare eller arrangör efter godkännande från Stockholmsmässan. Tänk på att förankringen inte får göras närmare än en meter från golvrännan. Kontakta Eventservice för mer information. Du ansvarar själv för att återställa efter avslutat event. Om så inte sker återställer Stockholmsmässan och du debiteras arbetet.

  • Ekonomiskt ansvar

   Stockholmsmässan AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter etc.

 • Arbetsmiljöansvar

  Du som utställare/arrangör ansvarar för byggledning och efterlevnad av arbetsmiljöregler och andra gällande lagar och regler. Alternativt utser du någon byggansvarig för din monter eller konstruktion på det event du deltar i eller arrangerar. Stockholmsmässan friskriver sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, såvida du inte beställer en monter eller annan byggnation direkt från Stockholmsmässan. Då garanterar Stockholmsmässan att den följer gällande lagar och regler och tar fullt konstruktions- och byggansvar för utförda monterbyggnationer.

  • Gummiklubba, spånsug och klättring

   Använd gummiklubba eller liknande för att dämpa ljudet när du monterar belysningstross. Klättring i trossar är förbjuden. Såg-, slip-, putsmaskiner eller liknande ska vara kopplade till spånsug.

  • Skyddsräcken

   Vid byggnation av podier, scener och bryggor som är högre än 60 cm krävs 110 cm höga räcken.

  • Skyddsronder

   Representanter för Stockholmsmässan genomför regelbundet skyddsronder inför och under event för att minimera skaderisker och säkerställa hög säkerhet. Anmärkningar som görs vid rond ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som följer på en anmärkning debiteras dig som utställare eller arrangör.

  • Skyddsskor

   Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller därmed samtliga Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett event. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, vilket innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor.

   Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.

 • Information om Covid-19

  I enlighet med regeringens beslut stänger Stockholmsmässan tillsvidare ned samtliga mässor och evenemang med fler än 50 deltagare i syfte att minska risken för spridning av COVID-19. Säkerhet och hälsa fortsätter vara vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda vårt samhälle. För besökare: De besökare som köpt biljetter till de event som stängs ned kommer att få pengarna tillbaka. Se respektive events hemsida för mer information om hur du går tillväga inom kort. För utställare: Hur detta kommer påverka våra utställare och arrangörer ber vi att få återkomma med så fort som det är praktiskt möjligt. Vi arbetar nu intensivt för att kunna svara på de frågor som uppstår gällande vår verksamhet, till följd av myndigheternas rekommendation. Självfallet är det ytterst beklagligt att både besökare och utställare påverkas av det här, men för oss är det självklart att följa det regeringens beslut.

 • Säkerhet

  Stockholmsmässan har säkerhetspersonal i huset dygnet runt och kan alltid nås på 08-749 99 11. Det är endast mässanläggningens säkerhetspersonal som får bära uniform uppmärkta med ”Ordningsvakt” eller ”Väktare” inom Stockholmsmässans område. Det åligger varje utställare/arrangör att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagar uppfylls och att risken för personskador minimeras.

  • Olyckor

   Om du bevittnar en olycka eller själv drabbas, oavsett allvarlighetsgrad, är det ditt ansvar att kontakta vakten genom att ringa 08-749 99 11 eller genom att gå till vaktlokalen som ligger vid huvudentrén.

  • Första hjälpen

   Första hjälpen finns tillgänglig i anläggningen. Vilorum och Första hjälpen-utrustning finns i A-gallerigången och sjukvårdare nås på telefonnummer 08-749 41 61.

  • Vid nödsituation

   Evakuering eller delvis evakuering hanteras av Stockholmsmässans interna larmorganisation. Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande gå ut via högtalarsystemet. Lämna omedelbart byggnaden via närmsta utgång och ta dig till närmaste uppsamlingsplats enligt personalens anvisningar. Väl vid uppsamlingsplatsen kommer du att få information om vad som kommer att ske härnäst. När nödsituation inte längre råder kommer du antingen att kunna gå tillbaka in i anläggningen eller bli hänvisad till att återkomma nästkommande dag. Om så sker kommer du inte kunna gå tillbaka in i anläggningen för att hämta eventuella kläder, väskor etc.

 • Beställ i tid för lägsta pris

  För att få bästa service från Stockholmsmässan och för att vara säker på att få de produkter och tjänster du behöver – beställ i tid. Om du beställer i god tid före eventet (exakt datum hittar du i Event Planner eller på respektive events webbplats) belönas du med vårt lägsta pris på produkter och tjänster. För beställningar och offertförfrågningar som inkommer senare, sker ett prispåslag om 30% på alla produkter och tjänster. Om beställningen görs under den officiella inflytten eller under eventet, är prishöjningen 50%. Prispåslagen avser dock inte växter och montercatering.

 • Brandsäkerhet

  Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas helt fria. Om de blockeras har Stockholmsmässan rätt att på din - utställarens eller arrangörens - bekostnad riva eller modifiera byggnationen och transportera bort sådant som är i vägen. Du får inte heller skymma eller bygga för brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande.

  • Stekos och rök

   Om du planerar att laga mat i montern behöver du skriftligt tillstånd från Stockholmsmässan eftersom matlagning avger stekos. Du kan komma att behöva ett utsug. Detta gäller all aktivitet som avger rök, stekos eller gaser. För tillstånd, kontakta Eventservice.

  • Brandfarlig verksamhet

   Du behöver skriftligt tillstånd från Stockholmsmässan innan du kan påbörja brandfarliga (heta) arbeten, såsom svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga. Detta gäller under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event samt under utflytt- och rivningsperiod.

   Skriftligt tillstånd krävs även för införsel av explosiva ämnen/vätskor och pyroteknik, liksom för hantering av brandfarlig vätska eller gas. Ansök hos säkerhetsansvarig senast sex veckor för eventet.

  • Emballage och annat material

   Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Stockholmsmässan erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar hittar du hos Servicecenter.

   Material som du lämnar kvar i din monter efter avslutat event klassas som avfall. Hanteringen faktureras dig som utställare.

  • Montertak, bygg- och dekormaterial

   Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Typgodkännande eller intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar som är större än 30 kvm kräver sprinkler, alternativt brandvakt. Det beställer du av Eventservice. Priser enligt prislista. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand. Impregneringsmedel finns att köpa på Servicecenter.

 • Monterkonstruktion

  • Byggnation mot öppna ytor

   Stockholmsmässan vill att eventet ska ge besökaren ett öppet och trevligt intryck och är därför restriktiva med byggnationer som skymmer mer än 1/3 av en öppen montersida. I undantagsfall kan det tillåtas, men i så fall ska det i förväg godkännas av Eventservice och i vissa fall dina montergrannar. Du får inte bygga över gångarna och inte heller placera dekorationer, skyltning eller belysning i gångar.

  • Montermått och egna montersystem

   Hyrd monteryta som omfattar två skiljeväggar från Stockholmsmässan minskar den disponibla monterbredden med tre cm, på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Om du ska bygga ett eget montersystem måste du senast fyra veckor före eventet meddela detta till Eventservice. Eventservice kan också hjälpa dig om du önskar exakta byggmått på montern.

  • Höjdgranskning

   För att säkerställa den tekniska möjligheten i hallarna granskar Stockholmsmässan allt som är högre än 2,5 m från golvet. Grundregeln är att du inte får skymma någon annan, att det ska vara en säker konstruktion och att det inte får finnas några övriga praktiska hinder. Ansökan med måttsatt ritning skickas in via Event Planner eller via mail till eventservice@stockholmsmassan.se. Vid godkänd ansökan om hög vägg upp till och med fyra meters höjd behöver du informera din montergranne i god tid före eventets start. För all övrig byggnation/upphängning behöver du få ett godkännande från din montergranne. Kontaktuppgifter till dina montergrannar hittar du på höjdgodkännandet. Sidan/materialet som vetter mot montergranne ska vara vit och slät alternativt enligt överenskommelse. Undantag för krav om höjdgranskning gäller om du säljer produkter som i sin normalhöjd är högre än 2,5m, såsom t.ex. kranar, båtar, maskiner och flaggstänger. Dessa godkänns av montersäljaren och medför ingen kostnad men produkterna får då inte vara märkta med logotyp eller företagsmärke över 2,5 meter utan extra kostnad för höjdexponering. Om du inte har fullföljt Stockholmsmässans direktiv gällande godkännande och/eller information till montergrannar blir konsekvensen att Stockholmsmässan måste genomföra justeringar som ditt företag blir betalningsskyldig för, eller att din höjdbyggnation behöver nedmonteras. Debitering för höjdgranskning utgår enligt gällande prislista.

  • Höjdexponering

   Som höjdexponering räknas alla logotyper, företagsnamn och budskap som är placerade över 2,5m. Är produkterna som du säljer över 2,5m i sin normalhöjd försedda med igenkännande märkning räknas detta som exponering i marknadsföringssyfte. Om du inte har fullföljt Stockholmsmässans direktiv gällande godkännande och/ eller information till montergrannar (se ovan avsnitt) blir konsekvensen att Stockholmsmässan måste genomföra justeringar som ditt företag blir betalningsskyldig för, eller att din höjdbyggnation behöver nedmonteras. Debitering för höjdexponering utgår enligt gällande prislista.

  • Målning

   Produkter med organiska lösningsmedel får inte användas i Stockholmsmässans lokaler, såsom exempelvis kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller thinner med lösningsmedel som är farliga att andas in (förbudet följer Miljöbalken, kap 2, § 2-8 samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, § 4-5).Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Eventservice.Om du målar på Stockholmsmässans monterväggar får du inte återställa de på egen hand. Återställning görs av Stockholmsmässan och du debiteras enligt prislista. Målning av hallgolv är inte tillåtet. Stockholmsmässan erbjuder mattor och golv i olika material och färger. Vi erbjuder även målning av väggar. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. Kontakta Eventservice för offert.

  • Mattor

   Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas på Servicecenter. Observera att all tejp måste tas bort efter eventet. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör.

  • Stockholmsmässans monterväggar

   Stockholmsmässans monterväggar har normalt följande mått: höjd 2,5m, bredd 1m och tjocklek 34mm. Materialet är vitmålade boardskivor eller liknande. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tunga föremål. Lättare tavlor och reklammaterial kan sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras i vissa fall en elförsörjningslist som inte kan tas bort. Väggarna lämpar sig inte för säkring, stöd eller liknande till egna montersystem. Monterväggarna stagas i ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras en stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från hallchefen. Stöden kan ersättas med annan, godtagbar lösning. För mer information, kontakta Eventservice alternativt Servicecenter under officiell inflytt. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar väggarna debiteras du för den tid Stockholmsmässan behöver lägga ned på arbetet eller för att väggen måste kasseras om den inte går att återställa. Förstörd anses väggen vara efter till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning med färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift för sådan vägg, kontakta Eventservice.

  • Rampmodul

   Om du vill ha en rampmodul till din monter, till exempel för reklam eller som dekoryta i montertakhöjd, stagas den med stolpar var tredje/fjärde löpmeter. Det är också möjligt att ha vajer istället för stolpe för att slippa stolpar i ingången till montern. Detta debiteras enligt prislista. Rampmodulen får inte användas som stöd eller säkring till eget montersystem eller material, utan är endast avsedd för lättare reklammaterial.

  • Tvåvåningsmonter

   Om du vill bygga ett andra plan på din monter, där besökare och utställare ska vistas, ska en skriftlig ansökan med monterritning lämnas till Eventservice senast fyra veckor före eventet. Tänk på att Stockholmsmässan kan behöva ta in kompletterande uppgifter om konstruktion, materialval med mera och att detta kan ta tid. Lämnar du in din ansökan för sent så riskerar du att få avslag. Du får inte påbörja bygget utan skriftligt tillstånd. Du betalar även för monteryta på plan två.

   Regler för två våningar:

   • Av säkerhetsskäl ska avståndet till närmaste tvåvåningsmonter vara minst 10 m.
   • Plan två får inte vara större än 50% av första plans monteryta.
   • Den fria höjden i bottenvåningen ska vara minst 2,3 m och max 2,5 m. Monterns totala höjd får vara max 5m.
   • Konstruktioner för bärande bjälklag, väggar och tak ska följa byggreglerna i BBR och BKR, samt myndigheternas brand- och utrymningsföreskrifter. Material ska vara klassade enligt brandföreskrifter för minskad brandrisk.
   • Antal trappor bestäms av gångavståndet till närmaste trappa: max 10 m.
   • Trappbredden bestäms av ytan på övre plan:
    Upp till 25 kvm: minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm = ytterligare 0,8 m.
    Du kan byta en trappa på 2x0,8 m mot en rak trappa som är 1x1,2 m.
    Spiraltrappa ska vara minst 0,9 m bred.
 • El

  • Arbets- och 24-timmarsström

   Elektriciteten till montrarna slås dagligen på en timme innan eventet öppnar och stängs av en timme efter eventets stängning. Har du kyl/frys/dator eller annat som behöver kontinuerlig drift behöver du alltså beställa elanslutning med 24-timmarsström. Gör det i webbshopen minst tre veckor före eventet. Stockholmsmässan ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie elförsörjningsnätet.

  • Elnät i sektioner

   Elnätet är indelat i sektioner. Strömmen i en sektion kan av säkerhetsskäl inte kopplas på förrän alla installationer i den sektionen är gjorda.

  • Vem får installera el

   All inkoppling till mässhallarnas fasta installationer ska utföras av Stockholmsmässan auktoriserad servicepartner. Elinstallationer i montern ska utföras av behörig elmontör. All elektrisk installation och utrustning ska följa gällande starkströmsföreskrifter.

  • Kabeldragning och eluttag

   Elförsörjningslister är monterade upptill på Stockholmsmässans monterväggar. Blockera inte dessa med eget material. För att nå fram med elen till din monter kommer vi att utnyttja närmaste servicekanal som finns på golvet. Tänk på detta när du markerar ut ditt eluttag på ritning, så slipper du besvärande kabeldragning. Kanalerna är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer. Endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång.

 • VVS

  Rör dras via servicekanaler under hallgolvet. Vänligen markera på skiss om du har önskemål om var du vill att rören ska dras, annars placeras dessa där VVS-montör anser lämpligt. Servicekanalernas läge är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer. Ange även om du har eget golv och kom ihåg att beställa inkoppling av beställd VVS-utrustning.

  Så får du vatten och avlopp:
  Installationer av VVS i hallarna görs från kanaler i golvet med två undantag:

  1. I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket.
  2. När avlopp dras från taket ingår en pump. Du som VA-beställare avgör var i montern pumpen ska stå. Observera att pumpen är skrymmande: mått i hall CA: 80x55x80cm (lxbxh), i hall BC 100x23x45cm.
   AE-galleriet har begränsad tillgång till vatten och avlopp.
   Entrétorget och Victoriahallen har begränsad tillgång till vatten.
   I A- och B-gallerierna går det inte att få VVS.

  Du beställer via webbshopen och placerar ut önskat läge via ritverktyget.

 • Tryckluft

  Installationer av tryckluft görs från kanaler i golvet med två undantag:

  1. I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket.
  2. AE-galleriet, Entrétorget och Victoriahallen har begränsad tillgång till tryckluft. I A- och B-gallerierna går det inte att få tryckluft.

  Beställning görs via webbshopen eller Eventservice.

 • Inflytt

  Under inflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  • Anländande gods

   När ditt gods anländer till Stockholmsmässan lossas det och tas emot vid Stockholmsmässans godsmottagning på Parkeringsvägen 10 i Älvsjö, vid den Östra entrén. Om ditt gods anländer före officiell inflytt lagras det för att inte vara i vägen för den byggverksamhet som äger rum inför det kommande eventet. När byggena är klara och den officiella inflyttningen börjar så kör personal från Stockholmsmässans logistikenhet ut ditt gods till eventhallen, eller möteslokalen, dit du adresserat det. Kostnad för lagring debiteras dig som kund enligt prislista.

  • Andra inflyttningstider

   Om de officiella tiderna för inflyttning inte passar er planering eller ni behöver flytta i flera omgångar, är du välkommen att ansöka om tidig eller utökad inflytt i Event Planner eller via www.stockholmsmassan.se.

   För att skapa bästa möjliga arbetsförhållande, både för dig som utställare och för vår personal, är det viktigt att du känner till att följande gäller innan du ansöker:

   • Du ska ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.
   • Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.
   • Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.
   • Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas.

   Utökad inflytt/utflytt debiteras per monter enligt prislista.

  • Här lämnar du godset

   Lämna ditt gods vid lastportarna till A-, B- eller C-hallen. Använd inte huvudentrén eller Östra entrén. Godset tas in i hallarna med Stockholmsmässans truckar. Parkera så snart som möjligt ditt fordon på anvisad plats för att inte stå i vägen för andra. Det är förbjudet att köra eller rulla in egna fordon, släpvagnar eller bilar i lokalerna utan särskilt tillstånd. Undantag kan göras för arbetsmaskiner men måste i sådana fall ske i överenskommelse med Eventservice.

   Stockholmsmässan tillhandahåller transporttjänster till/från anläggningen från hela världen med slutleverans direkt till montern. Har du en egen transportfirma får denna leverera till montern. Då blir du som utställare inte debiterad av Stockholmsmässan för transport av gods.

  • Tid för monterarbete

   Hallarna är vanligen öppna kl 07-20 för inflyttningsarbete fram till dagen före eventet, om inget annat anges. Dagen före eventet måste all byggnation och all transport med truck vara klar senast kl. 16. Därefter körs tomemballage bort för lagring. Emballagen ska vara märkta med våra särskilda märklappar som du hämtar på Servicecenter. Stockholmsmässan tar inte ansvar för gods som ligger kvar i emballagen.

  • Blockera inte gångarna

   Efter kl. 16 dagen innan eventet börjar vi läggs gångmattor ut i hallarna. Du får gärna vara kvar i montern även senare, men allt gods och annat material måste ha tömts från gångarna. Gods som står kvar har Stockholmsmässan rätt att forsla bort och lagra på din bekostnad.

   Tider för inflyttning och tiden för utläggning av gångmattor kan variera. Exakta tider hittar du i Event Planner eller på ditt events webbplats. Om du är utställare på en kongress eller ett annat event med extern arrangör får du exakta tider och detaljer av arrangören eller av Stockholmsmässan.

  • Godstransporter under eventet

   Av säkerhetsskäl får godstransporter under pågående event endast ske en timme innan eventet öppnar. I övrigt kan bara lättare gods tas in.

 • Utflytt

  Du kan påbörja rivning och utflytt av din monter så snart eventet har stängt. Håll dig dock inom din monteryta tills gångmattorna är borttagna och lagrat gods och tomemballage är inkört, detta för att utflytten ska ske så smidigt som möjligt för alla. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Under utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  Eventhallarna är generellt öppna för utflytt fram till kl. 24 första kvällen. Exakta tider hittar du i Event Planner eller på eventets webbplats.

  • Lämna inget kvar

   Var noga med att märka upp allt gods som ska hämtas av transportfirma. Stockholmsmässan har rätt att forsla bort eller lagra saker som lämnas kvar i över fem dagar alternativt leverera de till en överenskommen adress på utställarens bekostnad. Omärkt gods kasseras om vi inte lyckas identifiera ägaren. Du kan göra det lättare för dig med Stockholmsmässans tjänst Dörr-Monter-Dörr. Då sköter Stockholmsmässan returerna åt dig. Se mer om tjänsten på www.stockholmsmassan.se, ditt events webbplats eller i Event Planner.

  • Utflyttningsvägar

   Utflyttning sker via lastportarna i A-, B- och C-hallarna. Du får inte använda huvudentrén eller Östra entrén. Kontakta Stockholmsmässans personal när du är redo att forsla bort era saker. Du får inte köra eller rulla in egna transportfordon, släpvagnar eller bilar i hallarna.

  • Utökade utflyttningstider

   Om de officiella tiderna för utflyttning inte passar er planering är ni välkomna att ansöka om utökad utflytt i Event Planner, via www.stockholmsmassan.se eller eventets webbplats. För att skapa bästa möjliga arbetsförhållande, både för dig som utställare och för vår personal, är det viktigt att du känner till att följande gäller innan du ansöker:

   • Du måste ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.
   • Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.
   • Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.
   • Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas.

   Utökade utflyttningstider debiteras per monter enligt prislista.

 • Transport och lagring

  • Godsadress

   Gods till ett event:
   Stockholmsmässan
   Godsmottagningen
   ”Eventets namn”
   ”Företag”
   ”Monternummer alt. Konferensrum”
   Parkeringsvägen 10
   125 30 Älvsjö (Stockholm)

  • Lagring

   Stockholmsmässan har begränsade lagringsutrymmen. Vi debiterar lagringskostnad för gods som anländer före officiell inflytt eller hämtas efter officiell utflytt. Om du lämnar kvar gods efter officiell utflytt lagrar vi det på din bekostnad. Omärkt gods som inte kan identifieras kasseras.

  • Lagring av emballage

   Stockholmsmässan kan hjälpa dig att lagra era tomemballage under eventet, vilket debiteras enligt gällande prislista. Emballaget måste vara tömt och uppmärkt senast kl. 16 på den sista inflyttningsdagen. Märk emballaget med Stockholmsmässans dekaler, som finns att hämta hos godsmottagningen och Servicecenter. Ställ emballaget så att det enkelt kan hämtas med truck. Lagring av emballage kan inte förbeställas och du har inte åtkomst till ditt tomemballage under pågående event.

  • Tidsboka lastning och lossning

   Om du inte har förbokat eller bokar lastning/lossning senare än fem dagar innan ankomst av godset alternativt missar bokad tid utgår ett prispåslag om 50 % på ordinarie pris. Meddela din bokade tid i god tid till ditt transportbolag eller monterbyggare. Vid tidsbokning debiteras tidspassningsavgift . Avgift utgår även vid Expostart, där kostnad för lossning och lastning annars ingår. Du bokar enkelt lastning/lossning via Event Planner eller via Eventservicekatalogen.

 • Mat och dryck

  På Stockholmsmässan är det Mässrestauranger AB som är samarbetspartner för all mat och dryck.

  • Alkohol på mässan

   Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för samtliga Stockholmsmässans restauranger, hallar och kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill bjuda på öl, vin eller sprit i din monter. Om alkoholen tar slut går det bra att beställa mer och få snabb leverans. Det är inte tillåtet att servera alkohol före kl. 11, eller till personer under 18 år. Särskilt alkoholtillstånd krävs om du planerar servering efter eventets stängning. Under inflytt och utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  • Beställ catering i god tid

   Tänk på att boka mat minst fem dagar i förväg hos Mässrestauranger AB för att vara säker på leverans i tid. Sortimentet för expressbeställningar är begränsat. Har du speciella önskemål är du välkommen att kontakta Mässrestauranger. Om du ska hyra kaffemaskin eller annan maskin bör detta bokas tre veckor innan.

  • Måltidskuponger för utställare

   Lunchkuponger finns i olika valörer och säljs i häften om 10 st. Du kan använda kupongerna i alla Stockholmsmässans restauranger och serveringar. Kupongerna kan köpas på plats mot kontokort i utställarmarsalen eller i Flavour Bar på entrétorget. Om du vill köpa kupongerna mot faktura behöver Mässrestauranger din fakturaadress, leveransadress, ert organisationsnummer samt namn på den som ska hämta ut kupongerna. Beställningen måste göras minst fem dagar före eventet och kuponghäftena skickas till dig med rekommenderat brev. Portoavgift samt en administrativ avgift tillkommer.

 • Avfall

  • Hållbar avfallshantering

   Stockholmsmässan står för en hållbar avfallshantering. Vi arbetar med avfallssortering för återvinning tillsammans med vår leverantör EF Miljöstäd. Släng och sortera ditt avfall i miljöstationerna i hallarna och på lastgårdarna. Där finns behållare för färgrester, lampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor med mera.

   Om du lämnar material i montern eller eventhallen efter officiell utflyttningsdag klassas det som avfall och vi blir tvungna att debitera dig. Din monter och eventhallen ska lämnas i samma skick som när de togs i bruk.

  • Stora avfallsmängder

   Har du stora avfallsmängder, kontakta Eventservice eller besök Servicecenter under pågående event, så kan vi hjälpa dig att beställa bortforsling av avfallet. Du kan underlätta hanteringen av stora mängder träavfall genom att lägga det på en pall och märka det med ”skräp”. Detta medför ingen extra debitering.

  • Matavfall

   Om du som utställare ska bjuda på mat kan du genom Eventservice beställa ett speciellt kärl för matavfall som ställs väl märkt utanför din monter. Kärlet töms varje dag. Dagtid kan du tömma kärlet i miljöstationerna på lastgårdarna.

 • Vår hållbarhetspolicy

  Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden, Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation. Vår hållbarhetspolicy ska vara vägledande för våra leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. (Läs den här!)